Категория

Общи условия на Facebook игра Аптеки ПроФарма и Medis

  1. Информация относно играта

Името на играта е “Аптеки ПроФарма и Medis”

Играта се провежда на Facebook страницата на аптеки „ПроФарма“

Организатор на играта: „Скай Трейд“ ЕООД

Наградите се предоставят от фирма „МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр.София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31 , офис 6, GSM +359 888 030 833, e-mail: todor.nedkov@medis.bg и са:

· 5 х 1 бр. опаковки Defendyl® сироп

Механизъм на участие в играта.

Участник в Игрите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

Всеки, който желае да се включи в играта, е необходимо да публикува отговор в коментарите на публикацията, обявяваща играта, на въпроса „ За какъв период се препоръчва употребата на Defendyl за превенция?“ на страницата на аптеки „ПроФарма“ (https://www.facebook.com/propharma/).

Всички потребители, изпълнили условията, имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител, чрез тяхното изпълнение, има право на еднократно участие.

Период на играта.

Начало на играта: 23.10.2019 година

Край на играта: 01.11.2019 година до 23:59ч.

Теглене на печеливши участници: 02.11.2019 година.

Наградата е на стойност ПОД 30 лева и НЕ Е необходимо да се декларира в годишната данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга или с паричната ѝ равностойност.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Теглене на спечелилите, обявяване и получаване на наградата.

Определянето на печелившия ще стане чрез жребий, с помощта на онлайн софтуер. Последният не е собственост на „Скай Трейд “ ЕООД и организаторът не гарантира за неговото безпроблемно функциониране. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

След определяне на печелившите участници, се изтегля по 1 (един) резервен печеливш, за да може да замести предходния изтеглен участник, в случай, че последният не заяви получаване в срок на своята награда.

Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 02.11.2019 г. на Facebook страницата на аптеки „ПроФарма“
https://www.facebook.com/propharma/

До 10.11.2019 г. спечелилите трябва да заявят получаването на своята награда, като изпратят лично съобщение на Facebook страницата на аптеки „ПроФарма“ (https://www.facebook.com/propharma/), в което да посочат трите си имена, точен адрес и телефон за контакт. Ако спечелилите не потърсят наградата до 10.11.2019 г., това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъдат предоставена на резервно изтеглени печеливши.

2. Правила за поверителност

Възложителят и Организаторът обработват данните, предоставени от Участниците в Играта, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД”)

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Играта се основават на доброволното съгласие на Участника, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Facebook страницата на Играта се управлява от Обработващия лични данни, администратор на личните данни е Администраторът.

Всеки, който желае да се включи в играта, е необходимо да публикува отговор в коментарите на публикацията, обявяваща играта, на въпроса „ За какъв период се препоръчва употребата на Defendyl за превенция?“на страницата на аптеки „ПроФарма“ (https://www.facebook.com/propharma/).

За да участва в Играта, Участникът може да даде доброволно съгласие за обработването на данни съгласно таблицата по-долу, при което предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за участието в Играта. Участникът разбира, че включването в Играта и даденото с това съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни са условие за участие в Играта. При участие в Играта, Участниците, които печелят, дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).

Включването в играта, осъществявано чрез публикуване на отговор на поставения въпрос в коментарите под публикацията, се приема за съгласие с правилата на играта и Политиката за лични данни.

Чрез предоставянето на личните данни и участието в Играта личните данни на Участника ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни – единствено за целите на изпращане наградите на спечелилите участници.

Участието в Играта е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Участника с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни за следните цели и на следното правно основание:

Съхранението на посочените лични данни до периода на изтегляне на спечелилите участници се осъществява от Организатора, който след това ги предоставя за съхранение при Възложителя – с оглед изпращане наградите на спечелилите участници. При участие в Играта и приемане на Официалните правила Участниците разбират, че тяхното име и адрес, както и всички други данни, предоставени от Участника, може да бъдат използвани за целите на предявяване на претенции и упражняването на права до деветдесет (90) дни след края на Играта. Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Възложителят е провел тест за балансиране на интересите, който показва, че при определени условия, например, но не само, случаи, в които Участник има претенция към Възложителя и е в търговските интереси на последния да отговори по подходящ начин на такава претенция и по този начин да упражни правата си, Възложителят също ще обработва описаните по-горе лични данни на Участниците.

3. Информация относно правата на защита на данните на Участниците

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Участниците да поискат от Възложителя информация, по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат изтриване (право на изтриване); коригиране (право на коригиране) или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Възложителя, или чрез имейл до todor.nedkov@medis.bg, както и на посочените по-горе данни за контакт.

Участник може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя.

Участниците разбират, че оттеглянето на данни, които са необходими за провеждането на Играта и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване преди приключването на Играта, може да доведе до отпадане от участие.

Освен това Участник има право да възрази и срещу обработването на лични данни.

Ако Участник не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Участника.

Контакти на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2

Телефон: + 359 (0)2 91 53 518

Факс: + 359 (0)2 91 53 525

Имейл: dpo@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

Участник може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни, на посочените по-горе адреси.

За да могат Участниците да упражнят правата си, Възложителят е на тяхно разположение на следните контакти todor.nedkov@medis.bg.

Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Участник в рамките на 30 дни от получаване на искане.

4. Разкриване на лични данни

С оглед на провеждането на Играта някои от посочените по-горе лични данни на Участниците ще бъдат разкрити и на следните лица единствено за целите на провеждането на Играта:

  • куриер, като подизпълнител на Възложителя, за целите на доставка на Наградите, на който е възложенo разнасянето на Наградите и на който могат да се разкриват лични данни само на Печелившите.

В допълнение към горното данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

Възложителят няма да приема жалби след изтичането на 90 дни от края на Играта.

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на Facebook страницата на аптеки „ПроФарма“ с адрес: https://www.facebook.com/propharma/. Възложителят запазва правото си да прекрати Играта без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати Играта и да откаже провеждането й, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата във връзка Играта, или поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на Играта. Възложителят има право да прекрати Играта по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се полага обезщетение.

Дата: 23.10.2019г.

Моята количка

Нямате продукти в количката.

Сравни продуктите

Вие нямате продукти за сравнение.

Анкета

Какви слънцезащитни продукти предпочитате?